Menu
Město Jáchymov
městoJáchymov

Struktura městského úřadu

Agendy úřadu Městský úřad Jáchymov

 • Projednávání a schvalování jízdních řádů na daném území. (Drážní úřad)
 • Pronajímá bytové a nebytové prostory 
 • Pronajímá hrobová místa 
 • Provádí inventarizace svého majetku a majetku příspěvkových organizací zřízených městem
 • Provádí kontroly hospodaření u příspěvkových organizací zřízených městem
 • Provádí ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a ověřování pravosti podpisu
 • Provádí specializovaný státní dozor nad dodržováním povinností, vyplývajících z právních předpisů ve vymezené působnosti úřadu. (Drážní úřad)  
 • Přijímá nájemné z bytových a nebytových prostor ve vlastnictví obce
 • Přijímá návrhy na vyhlášení místního referenda
 • Přijímá oznámení o shromáždění
 • Přijímá poplatky za pronájem hrobového místa 
 • Přijímá poplatky za znečištování ovzduší
 • Přijímá přihlášení k trvalému pobytu a ohlášení změny místa trvalého pobytu
 • Přijímá žádosti k instalování kamerového systému
 • Přijímá žádosti o kácení dřevin rostoucích mimo les
 • Přijímá žádosti o neinvestiční dotace v oblasti sportu
 • Přijímá žádosti o povolení k provozování výherních hracích přístrojů
 • Přijímá žádosti o povolení k připojení na komunikace
 • Přijímá žádosti o zvláštní užívání komunikace 
 • Připravuje nebo realizuje jednotlivé investice a zajišťuje dokumentaci pro stavební řízení
 • Připravuje výběrová řízení investičních akcí po věcné stránce.
 • Určuje popisná, orientační, evidenční čísla budov v obci
 • Vede přestupkové řízení a ukládá finanční postih
 • Vybírá poplatky za lázeňský nebo rekreační pobyt
 • Vybírá poplatky za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
 • Vybírá poplatky za provozování výherních hracích přístrojů
 • Vybírá poplatky za užívání veřejného prostranství
 • Vybírá poplatky za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu nebo kanalizace
 • Vybírá poplatky ze psů
 • Vydává platební výměry na neuhrazené místní poplatky 
 • Vydává řády pro místní veřejné pohřebiště, jehož je provozovatelem
 • Vydává vyhlášku o čistotě a pořádku v obci
 • Vydává vyhlášku o chovu a držení zvířat na území obce
 • Vydává vyhlášku o nakládání s odpady, zřizuje a provozuje skládky odpadů (obecní skládky)
 • Vydává vyhlášku o územních zónách pro výpočet daně z nemovitostí
 • Vydává vyhlášku o výši příspěvku na částečnou úhradu nákladů mateřské školy patřící pod správu obce
 • Vydává vnitřní předpisy nebo jiné předpisy nebo normy úzce vymezené věcné a právní působnosti podle přesně daných postupů. (Nařízení, OZV, opatření obecné povahy)
 • Vyhlašuje varovný signál Všeobecná výstraha
 • Zajišťuje agendu v oblasti VHP
 • Zajišťuje agendy nedoplatků 
 • Zajišťuje majetkovou správu (nabývání, pronájmu a prodeje) 
 • Zpracovává návrhy smluv při správě majetku a provádí výpočty úhrad za užívání majetku podle obecných metodik nebo předpisů
 • Zajišťuje dílčí podklady ve věcech pořizování územně plánovací dokumentace
 • Zajišťuje výkon státní správy

Kalendář akcí

Hlášení závad

Hlášení závad

Česká obec

​​
 • 1516rok vzniku
 • 2 381počet obyvatel
 • 672 mnadmořská výška
 • 50,77 km2rozloha